Samorząd musi mieć plan zaopatrzenia w energię

To nie kwestia chcieć albo nie chcieć, tylko wymóg prawa. Samorządy mają obowiązek przygotowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wynika to z ustawy Prawo energetyczne. Co więcej, założenia do planu powinny być aktualizowane co kilka lat.

Gminy muszą planować, jak zaopatrzyć mieszkańców w ciepło

Plan zaopatrzenia w ciepłoPlanowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe musi być powiązane z planem zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także z programem ochrony środowiska. Zapisy w tych dokumentach muszą być spójne, co decyduje o kierunku polityki energetycznej konkretnego samorządu. Warto pamiętać, iż projekt założeń podlega konsultacjom społecznym. Po ich zakończeniu rada gminy podejmuje uchwałę o przyjęciu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, oczywiście rozpatrując wszystkie zgłoszone od mieszkańców wnioski. Wiele gmin korzysta z pomocy fachowych firm konsultingowych, które przygotowują Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zawiłość przepisów i znajomość branży przez wspomniane firmy sprawia, że warto skorzystać z ich usług, jeśli w kadrowych zasobach samorządu brakuje eksperta. Trzeba bowiem pamiętać, że plan zaopatrzenia to dokument, który powinien zawierać ocenę obecnych potrzeb, program ewentualnej poprawy wykorzystania źródeł energii i wiele innych aspektów. Ma też mówić o założeniach współpracy z innymi gminami.

Przygotowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to obowiązek. Wynika jednak z ogólnokrajowych, a nawet europejskich i światowych potrzeb. Dokument musi być przygotowany na nie więcej niż trzy lata i zawierać perspektywę działań na przynajmniej 15 lat.